Leverings- en betalingscondities

Op al onze leveringen, verkopen en andere rechtsbetrekkingen gelden onder meer de navolgende bepalingen.

Artikel 1. Eigendomsvoorbehoud

 1. De besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  1. de door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken.
  2. vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Het is de afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

 1. Indien enige zaak ingevolge het bovenstaande aan de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. toebehoort, kan de afnemer daarvoor uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.
 2. Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf, voor rekening van de afnemer, terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De afnemer verleent de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V.  reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 3. Alle in bezit van de afnemer zijnde zaken die van de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. afkomstig zijn, worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit zijnde hoeveelheid zaken naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan.

Artikel 2. Betalingen

 1. Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Koper, onverminderd de overige rechten van de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, over het verschuldigde tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke (handels)rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:119a BW. Vervallen niet betaalde rente draagt eveneens rente.
 3. Indien de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. gerede grond voor twijfel heeft aan volledige nakoming van de betalingsverplichting door Koper dan kan de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. betaling vooraf of bij aflevering verlangen.
 4. Verrekening met vorderingen op de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V. , uit welke hoofde ook, is niet toegestaan.

Artikel 3. Recht van retour

De Koper heeft het recht om goederen zonder opgave van redenen kosteloos te retourneren binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de goederen. Na verstrijking van voornoemde termijn kunnen goederen uitsluitend nog op voornoemde condities worden geretourneerd wanneer zulks op voorhand schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Onderzoeksplicht koper

De Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken – of indien de aan hem verkochte Producten aan een derde zijn geleverd, ervoor te zorgen dat bij aflevering van de Producten wordt onderzocht – of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Indien dit niet het geval is, is de Koper gehouden om onverwijld na ontdekking de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien verstande dat de Koper de besloten vennootschap G. van Leeuwen en Zoon B.V niet meer aansprakelijk ter zake kan houden, indien de Koper bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering van de Producten, heeft gedaan.

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage onder no. 27078783

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Copyright 2019 Van Leeuwen, partner in sieraden
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »